Algemeen

KENNISLACUNE ESSENTIEEL SEIZOENSAFHANKELIJK FOERAGEERGEBIED

Het foerageergebied van een lokale populatie vleermuizen is niet één bepaald gebied waar alle vleermuizen van één of meerdere soorten gaan foerageren. Het is meestal ook een netwerk van gebieden die afhankelijk van de omstandigheden gebruikt worden. In de keuze van foerageergebied spelen veel factoren een rol: voedselaanbod op een bepaald moment, afstand tot verblijfplaats, concurrentie met andere vleermuizen (ook andere soorten), etc.

Doelgroep: 

Slachtofferrisico van verschillende soorten barrières en vleermuizen. / relatie met snelheden van de treinen of auto’s op het slachtofferrisico

Om de invloed van een barrière goed te kunnen inschatten is het belangrijk te begrijpen in welke omstandigheden de vleermuizen meer of minder risico lopen aangereden te worden. Door het creeëren van hop-overs kunnen vleermuizen gedwongen worden op voldoende hoogte de weg over te steken, maar daaronder snel passerende verkeer kan deze vleermuizen weer naar beneden “zuigen”. In welke omstandigheden kunnen de meeste slachtoffers vallen en voorkomen we dit?

Doelgroep: 

Gedrag van de verschillende soorten vleermuizen m.b.t. bestaande barrières en nieuwe barrières als gevolg van infrastructuur

Voor de soorten die bij hun bewegeingen door het landschap erg afhankelijk zijn van lijnvormige elementen kunnen we voorspellen dat het doorsnijden van deze lijnvormen met snelwegen, spoorwegen en kanalen ernstige gevolgen kan hebben. Hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat is echter maar weinig onderzocht. Hoe reageren vleermuizen op plotseling aanwezige barrieres? Welke parameters spelen in dit gedrag een rol? En aangezien we al heel veel wegen hebben aangelegd, welke oplossingen hebben vleermuizen soms zelf al gevonden?

Doelgroep: 

KENNISLACUNES VLEERMUIZEN EN INFRASTRUCTUUR

 Veel vleermuissoorten zijn voor hun oriëntatie in het landschap afhankelijk van opgaande lijnvormige elementen zoals lanen, houtwallen, watergangen, oeverbegroeing en dijken. Het verwijderen of doorsnijden van deze lijnvormen kan leiden tot het wegvallen van essentiële vliegroutes en migratieroutes. Wanneer een lijnvorm wordt doorsneden door bijvoorbeeld een snelweg kunnen vleermuizen gedood of gewond worden wanneer ze deze toch proberen over te steken. Zelfs bij lage aantallen slachtoffers kan dit al leiden tot een negatieve trend voor de lokale populatie.

Doelgroep: 

Factoren in verstoring van vleermuizen door licht

 Behalve de hoeveelheid licht (lichtintensiteit) spelen waarschijnlijk nog andere factoren een rol in de invloed van verlichting op vleermuizen:

• Lamptype.
• Armatuur.
• Lichtkleur*.
• Bijgeluiden (ultrasoon) van verlichting.
• Verlichtingsregime (dichtheid van verlichtingsbronnen, periode van verlichting).
• Omgevingsfactoren (lichtbarrières / wegverkeer/ predatoren, bijvoorbeeld uilen).

Onderzoek naar deze factoren is in verschillende landen wel gestart, maar de resultaten zijn nog niet bekend of onvoldoende toegankelijk.

Doelgroep: 

Relatie tussen vleermuizen - verlichting – voedselaanbod

 Er worden vaak tegenstrijdige uitspraken gedaan over de invloed van verlichting op vleermuizen. Verlichting zou verstorend zijn voor vleermuizen, maar tegelijkertijd wordt ook gesteld dat verlichting nachtactieve insecten aantrekt en dat vleermuizen daarvan profiteren.

Feit is dat er erg weinig onderzoek is gedaan naar de invloed van verlichting op (verschillende soorten) vleermuizen, waarin ook de invloed op de vleermuizen èn hun prooidieren in relatie tot elkaar is onderzocht. Kennislacunes op dit vlak gaan met name over:

Doelgroep: 

Pagina's

Abonneren op RSS - Algemeen