Aanleg en verbreding van wegen

Het aanleggen van een weg kan verschillende effecten hebben op vleermuizen. Foerageergebieden kunnen verloren gaan of slechter worden. Vooral vliegroutes worden op grote schaal getroffen, als gevolg van het doorsnijden van de verbindingsroutes tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden door het tracé van de nieuwe weg. Hierdoor raakt het leefgebied van vleermuizen versnipperd. Waar vleermuizen toch wegen proberen over te steken lopen ze het risico aangereden te worden. De aantallen zijn waarschijnlijk niet groot, maar naar schatting wordt 1 tot 5 % van de vleermuizen gedood door het verkeer.

Brochure: Met vleermuizen overweg (pdf)

Brochure over vleermuizen en de wijze waarop bij planning, aanleg, reconstructie en beheer van wegen praktische invulling kan worden gegeven aan de wettelijke zorgplicht voor vleermuizen. Uitgave Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Wegen Waterbouwkunde, Delft, en de Zoogdiervereniging, Arnhem. 24 pp.

De brochure omvat een overzicht van de Nederlandse vleermuissoorten, hun beschermingsstatus en hun leefwijze, in het bijzonder hun gebruik van diverse landschapselementen. Ook is aangegeven hoe en in welke perioden van het jaar vleermuizen kunnen worden geïnventariseerd. Daarnaast zijn effecten van wegen op vleermuizen vermeld, waarbij vooral de effecten op vliegroutes benadrukt worden. Deze brochure verschaft planners, ontwerpers en beheerders van wegen vervolgens mogelijkheden om deze effecten van wegen te voorkomen of verminderen. Doordat vleermuizen zich vaak verplaatsen door of langs opgaande begroeiing zijn ze relatief gemakkelijk te sturen in het landschap en zijn maatregelen bij wegen daardoor ook meestal wel mogelijk. Ook ontwerpers, planners en beheerders van kanalen en spoorwegen zullen nuttige ideeën uit de brochure kunnen halen.

 

Oproep

Voor dit vleermuisitem beschikken wij nog niet over een voorbeeldproject met foto. Heb je meer informatie over dit onderwerp of een voorbeeld, liefst met illustraties, laat het ons dan weten. Samen werken we aan het verder ontwikkelen van kansen voor vleermuizen in de stad.