Welkom op vleermuizenindestad.nl

Door een betere (toegang tot) kennis van vleermuizen in de stad kan bij ruimtelijke ontwikkelingen in de stad in een vroeg stadium rekening worden gehouden met de potentiële aanwezigheid van vleermuizen. Daarnaast kan bij de bouw, inrichting of renovatie van woonwijken en andere stedelijke ontwikkelingen bij voorbaat ruimte worden geboden voor vleermuizen en hun leefgebied structureel verbeterd. Door deze vorm van duurzame stedelijke ontwikkeling kunnen populaties vleermuizen sterker worden waardoor deze minder kwetsbaar zijn voor ruimtelijke ontwikkelingen in de stad. Die ontwikkelingen kunnen dan sneller doorgang vinden.

Doelstelling

Het doel van het handboek Vleermuizen in de Stad is het voor beleidsmakers, stedelijk planologen, projectontwikkelaars en (stads-)ecologen verbeteren van de toegang tot kennis van:
• de aanwezigheid van verschillende vleermuissoorten in de stad;
• de ecologische functies van de stad voor vleermuizen;
• de mogelijkheden tot het behoud en verbeteren van de stad als leefgebied voor vleermuizen.

Doelgroep

Dit handboek is bedoeld voor iedereen die met vleermuizen in de stad in aanraking kan komen, met name:
• beleidsmakers
• stedelijke planologen
• bouwkundige architecten / stadsarchitecten / landschapsarchitecten
• projectontwikkelaars
• woningbouwcorporaties
• stadsecologen / ecologen van adviesbureaus
• bouwbedrijven.

Daarnaast zal het zeker ook lokale of provinciale vleermuiswerkgroepen en andere natuurbeschermingsorganisaties helpen om vleermuizen in te stad effectiever te beschermen.

Om de doelgroepen snel bij de op hen gerichte informatie te krijgen is per onderdeel (met een opengeslagen boek in de zijbalk) aangegeven voor wie welke informatie bedoeld is.

Probleemstelling

Het handboek “Vleermuizen in de Stad” probeert antwoord te geven op de volgende vraag:
“Hoe moet een stad worden ingericht om populaties van vleermuissoorten in de stad te behouden en te versterken zodat deze minder kwetsbaar is voor kleinschalige ingrepen in hun leefgebied”.

Dankwoord

Deze website is mogelijk gemaakt door een subsidie van het ministerie van LNV, in het kader van de Leefgebiedenbenadering, met financiële bijdragen van de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht. De afdeling Milieu en Duurzaaamheid van de gemeente Utrecht heeft de subsidieaanvraag met succes ingediend. De Zoogdiervereniging dankt de gemeente Utrecht, het ministerie van LNV en de provincie Utrecht.