Definitie "Stad"

Het is tegenwoordig niet eenvoudig om de exacte grens te stellen tussen de stad en het landelijk gebied daar om heen. Waren voor de Tweede Wereldoorlog steden nog vrij compact, na de opbouwperiode in de jaren vijftig van de vorige eeuw gingen steden hun gebied sterk uitbreiden. Aan de rand van de stad werden wijken met veel groen en ruim opgezette bedrijventerreinen ontwikkeld. Doordat vervolgens steeds meer mensen het drukke stadscentrum verlieten om in buitenwijken en later ook in dorpen direct rond de stad te gaan wonen, groeiden steden en dorpen steeds meer aaneen tot één groot stedelijk gebied.

Inmiddels zien we ook dat de grote wegen tussen steden aantrekkelijke gebieden zijn voor de ontwikkeling van werk- en woonfuncties waardoor ook steden steeds meer aan elkaar groeien tot stedelijke netwerken.

Definitie stad

Vleermuiskast (© Erik Korsten)

Stedelijke bebouwing en infrastructuur, maar ook de omliggende gebieden die direct in de invloedsfeer van de stad liggen, worden hier tot de stad gerekend. De uitbreiding en verandering van stedelijke gebieden gaat immers direct samen met veranderingen in het direct aangrenzende landelijk gebied. Bijvoorbeeld: een nieuwe woonwijk of industrieterrein vraagt om ontsluitingswegen, maar ook om recreatie- en woongebieden.

Het landelijke gebied direct rond de stad wordt ingericht om de problemen van de stad op te lossen: rond de stad ontstaan gebieden voor bijvoorbeeld groen wonen, recreatie, infrastructuur en waterberging. Maar ook kunnen gebieden aangewezen worden als natuurgebieden, om te voorkomen dat een al te verre uitbreiding van de stad een geheel verlies aan natuurwaarden tot gevolg heeft. Hiertoe heeft de overheid een aantal zogenoemde ‘Rijksbufferzones’ aangewezen en is het programma ‘Groen in en om de stad’ gestart.

De rand van de stad

Hier horen tot de stad niet alleen het centrum van de stad en de direct aangrenzende woonwijken, maar ook de overgangsgebieden (peri-urbane gebieden): stadsrandzones en industriële gebieden. Dit zijn steeds vaker hele grote gebieden met versnipperde stedelijke functies, gelegen tussen de stad en het landelijk gebied.