Beleidsmaker

Bouwbesluit 2012

Lange tijd was het volgens het Bouwbesluit niet toegestaan om in buitenmuren openingen te hebben die groter waren dan 1 cm. Het aanbrengen van invliegopeningen voor vleermuizen was dus in feite niet toegestaan. Het Bouwbesluit is echter aangepast, waardoor het vleermuisvriendelijk bouwen
weer is toegestaan.

Doelgroep: 

Natuurbeschermingswet in het kort

De Natuurbeschermingswet 1998 beschermt een beperkt aantal soorten en habitattypen (vegetaties met bijbehorende kenmerkende soorten) binnen de grenzen van 162 Nederlandse natuurgebieden. Deze bescherming komt net als de Flora- en faunawet voor een groot deel voort uit Europese regelgeving: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Het grote Europese netwerk van natuurgebieden, waarvan deze 162 Nederlandse gebieden een onderdeel zijn, wordt Natura2000 genoemd. Alleen voor vleermuizen van bijlage II van de Habitatrichtlijn zijn onder Natura 2000 beschermde natuurgebieden aangewezen.

Doelgroep: 

Flora- en faunawet

De doelstelling van de Flora- en faunawet is de bescherming en het behoud van de ‘gunstige staat van instandhouding’ van in het wild levende planten- en diersoorten. Het is een passief instrument, wat wil zeggen dat deze wet niet streeft naar groeiende populaties van beschermde soorten maar enkel naar het behoud. Actieve soortenbescherming door middel van soortbeschermingsplannen, leefgebiedenbenadering, subsidies en beheerplannen streven wel naar een verbetering.

Doelgroep: 

Gemeentelijk beleid voor vleermuizen

Op deze website is beschreven op welke wijze een stad kan worden (her)ingericht op een vleermuisvriendelijke manier. Deze kennis is heel waardevol, maar deze kennis op een goede manier implementeren is minstens zo belangrijk. Gemeenten kunnen daarin een grote rol spelen, omdat zij op zijn minst nauw betrokken zijn bij stadsvernieuwing en –uitbreidingsprojecten. Zeker wanneer zij per 1 januari 2010 als loket voor de Omgevingsvergunning gaan functioneren, waarvan ook de natuurwetgeving een onderdeel gaat vormen.

Sturen waar het kan

Doelgroep: 
Abonneren op RSS - Beleidsmaker